OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY I SPRZEDAŻY CORENSO POLAND SP. Z O.O.

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejsze ogólne warunki dostawy i sprzedaży (zwane dalej „Ogólnymi Warunkami”) stosuje się do umów dostawy i sprzedaży realizowanych przez Corenso Poland sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (zwaną dalej „Dostawcą”). Niniejsze Ogólne Warunki obowiązują w relacjach handlowych z kontrahentami Dostawcy będącymi przedsiębiorcami (zwanymi dalej „Odbiorcami”).
 2. Niniejsze Ogólne Warunki stanowią integralną część wszystkich umów dostawy i sprzedaży (zwanych dalej „Umowami”) realizowanych przez Dostawcę. Wszelkie odstępstwa od niniejszych Ogólnych Warunków mogą wynikać wyłącznie z zawartych pomiędzy stronami Umów lub z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Dostawca przy realizacji Umów nie jest związany ewentualnymi warunkami zakupu obowiązującymi u Odbiorców, w szczególności jeżeli pozostają one w sprzeczności z niniejszymi Ogólnymi Warunkami.
 4. Katalogi, foldery, cenniki, dokumenty techniczne oraz inne materiały reklamowe i handlowe dotyczące towarów oferowanych przez Dostawcę mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia1964 r. kodeks cywilny (zwanej dalej „Kodeksem Cywilnym”), a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. 

II. ZAMÓWIENIA 

 1. Dostawa i sprzedaż następuje na podstawie zamówienia złożonego przez Odbiorcę i potwierdzenia jego przyjęcia do realizacji przez Dostawcę. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi potwierdzenia jego przyjęcia do realizacji. Brak potwierdzenia (milczenie) Dostawcy nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Zamówienia mogą być składane w formie pisemnej, elektronicznej (email) lub telefonicznej. W takiej samej formie zamówienia mogą być potwierdzane.
 3. Zamówienie złożone przez Odbiorcę stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Odbiorca związany jest złożonym zamówieniem tak długo jak długo go nie odwoła.
 4. Zawarcie Umowy następuje z chwilą otrzymania przez Odbiorcę potwierdzenia od Dostawcy przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba, że strony postanowią inaczej. 

III. DOSTAWA i CENA 

 1. Dostawa następuje na warunkach, w terminie i do miejsca wskazanego w Umowie.
 2. Dostawa następuje za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez Dostawcę, na koszt Dostawcy, chyba, że strony postanowią inaczej. Odbiorca zobowiązany jest współpracować z przewoźnikiem w celu rozładunku towaru, współpracować z przewoźnikiem i Dostawcą w celu wyjaśnienia okoliczność i zakresu ewentualnej szkody powstałej podczas przewozu towaru i odebrać towar.
 3. Własność i niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Odbiorcę z chwilą wydania towaru Odbiorcy.
 4. Zapłata ceny następuje na warunkach, w wysokości i w terminie wskazanym w Umowie. Odbiorca upoważnia Dostawcę do wystawiania faktur bez podpisu Odbiorcy.
 5. W przypadku opóźnienie Odbiorcy z zapłatą ceny Dostawcy przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. 

IV. REKLAMACJE 

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Dostawcę, w tym w przypadku wydania towaru niezgodnego z Umową lub opóźnienia w dostawie, Odbiorca zobowiązany jest zawiadomić Dostawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie:
  1. 1 dnia od dnia dostawy towaru w przypadku wydania towaru niezgodnego z Umową;
  2. 1 dnia od dnia wykrycia niezgodności towaru z Umową w przypadku wad ukrytych;
  3. 1 dnia od dnia, w którym dostawa miała nastąpić w przypadku opóźnienia w dostawie.
 2. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Dostawca jest uprawniony do przedstawienia Odbiorcy propozycji rekompensaty. Prawidłowe wykonanie przez Dostawcę rekompensaty zaakceptowanej przez Odbiorcę jest równoznaczne z zaspokojeniem roszczeń Odbiorcy związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy.
 3. W przypadku braku propozycji rekompensaty ze strony Dostawcy, w przypadku braku akceptacji rekompensaty przez Odbiorcę lub w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania rekompensaty przez Dostawcę, Odbiorca ma prawo dochodzić roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem niniejszych Ogólnych Warunków. 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 1. Dostawca i Odbiorca ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na zasadach ogólnych, przy czym odpowiedzialność Dostawcy jest wyłączona lub ograniczona w sposób wskazany w ust. 2 i 3 poniżej.
 2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przydatność towaru do zamierzonego przez Odbiorcę celu;
  2. szkody powstałe w wyniku niewłaściwego rozładunku, montażu, używania, przechowywania towaru przez Odbiorcę;
  3. szkody powstałe w związku z produkcją towaru z materiałów powierzonych przez Odbiorcę;
  4. opóźnienie w dostawie do 2 dni pod warunkiem poinformowania Odbiorcy o przewidywanym opóźnieniu najpóźniej na 1 dzień przed umówionym terminem dostawy;
  5. szkody w postaci utraconych korzyści Odbiorcy;
  6. szkody powstałe wskutek siły wyższej.
 3. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do wysokości wartości zamówienia netto, którego Umowa dotyczy. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Niniejsze Ogólne Warunki są udostępnione na stronie internetowej Dostawcy pod adresem www.corenso.pl/warunki-handlowe i mają zastosowanie do Umów zawartych od dnia 20.X.2016 r.
 2. Odbiorca składając zamówienie u Dostawcy oświadcza, iż zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami i je akceptuje.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Ogólnych Warunkach i Umowie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych w związku z realizacją Umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Dostawcy.